Dydaktyka
ZarządzanieInformatyka i ekonometriaZarządzanie i inżynieria produkcji
I stopień, stacjonarne
I stopień, niestacjonarne